Salgs- og leveringsbetingelser 2018-01-16T21:19:11+01:00

Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra ML Beslag Aps uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for ML Beslag Aps, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra ML Beslag Aps, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er ML Beslag Aps i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for ML Beslag Aps uden skriftlig bekræftelse fra ML Beslag Aps.

2. ML Beslag Aps ydelse
ML Beslag Aps ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter ML Beslag Aps sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning.

3. Levering
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering fra ML Beslag Aps lager, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. Prisen på fragt kun er gældende ved levering i Danmark. Skal varen sendes ud over landets grænser, må forventes ekstra fragttillæg.

4. Priser
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter.

5. Betalingsbetingelser
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. ML Beslag Aps gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer.

6. Forsinkelse
Sker levering ikke til aftalt tid, kan køber ved straks at reklamere, jf. pkt. 10, til ML Beslag Aps hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Såfremt forsinkelsen kun angår en del af en leverance, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af ML Beslag Aps, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet. Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra ML Beslag Aps side, samt at køber er påført et adækvat og dokumenteret tab som følge heraf, har køber ret til erstatning, jf. dog pkt. 9. Herudover påtager ML Beslag Aps sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

7. Fordringshavermora
Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen, er ML Beslag Aps, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på tilgodehavende.

8. Mangler
ML Beslag Aps forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af ML Beslag Aps leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra ML Beslag Aps levering til køber. Ansvar for mangler ved leverancer til byggeri ophører, fem år efter at afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, har fundet sted, dog senest seks år efter overgivelsen af materialerne til køber. Også i sådanne tilfælde kan ML Beslag Aps kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang ML Beslag Aps egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af ML Beslag Aps kontraktforhold med køber. ML Beslag Aps er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give ML Beslag Aps adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt.

9. Ansvarsfraskrivelse
Ud over det i pkt. 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager ML Beslag Aps sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler. ML Beslag Aps ansvar som følge af forsinkelse, jf. pkt. 6, kan ikke overstige et beløb svarende til 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling. For så vidt angår produktansvar er ML Beslag Aps kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af ML Beslag Aps eller dennes ansatte. ML Beslag Aps er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance. ML Beslag Aps ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 3,7 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade. Såfremt ML Beslag Aps måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over ML Beslag Aps ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde ML Beslag Aps for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod ML Beslag Aps.

10. Reklamation og undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved levering af ML Beslag Aps  ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. ML Beslag Aps har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af ML Beslag Aps  afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af ML Beslag Aps misligholdelse.

11. Returnering af varer
Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med ML Beslag Aps , og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 15 % af varens fakturapris.

12. Force majeure
ML Beslag Aps er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ML Beslag Aps kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af ML Beslag Aps ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er ML Beslag Aps såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

13. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer ML Beslag Aps og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

14. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret. Dog skal tvister vedrørende mangler ved leverancer til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.